Main Menu

Nowe


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates


System reklamy Test


Nowowczesny Portal Budowlany
Koniec wapna
Tradycjonalistom zaprawa budowlana bez zawarto?ci wapna wydaje si? niemo?liwa. Ale okazuje si?, ?e post?py technologii pozwalaj? na wyeliminowanie w?a?nie wapna z zapraw, ktrych spoiwem jest cement. Oto pojawi? si? na rynku angielski p?yn o nazwie "Cemaplast". To dzi?ki niemu nie ma ju? problemu z zapleczem budowlanym ( bo przecie? jednym z najwa?niejszych by?o skladowanie wapna).
Read more...
 
Nowa technologia termoizolacji
Ju? od ponad 20 lat s? znane i z powodzeniem stosowane w budownictwie europejskim materia?y izolacyjne z celulozy - ekofiber. Do jego produkcji wykorzystuje si? sole boru i makulatur? gazetow?, z ktrej odzyskiwane jest w?kno celulozowe.To w?a?nie dzi?ki zawarto?ci zwi?zkw boru ekofiber nie tylko sam nie ulega biodegradacji, ale powstrzymuje rozpocz?ty proces rozwoju grzyba na konstrukcjach drewnianych. Powoduj? to sole boru znane jako "stopery prchnicy". Higroskopijne w?kna poch?aniaj? wilgo? z powierzchni drewna, a nast?pnie przez olbrzymi? powierzchni? woda zostaje odparowana. Cho? do Polski materia? ten dotar? ze Szwecji, to narodzi? si? w Stanach Zjednoczonych.
Read more...
 
Korek dobry na wszystko
Ma wiele zalet: jest lekki (pi?ciokrotnie l?ejszy od wody), ciep?y, niepalny, nie wch?ania wilgoci, nie przewodzi pr?du elektrycznego, poch?ania d?wi?ki i t?umi pog?os. Jest dobrym izolatorem ciep?a. Wyk?adziny korkowe nie elektryzuj? si?, nie przyci?gaj? cz?steczek kurzu - zmory alergikw. Do tego dochodz? osi?gni?cia wsp?czesnej technologii pozwalaj?ce na impregnowanie i konserwacj? tego atrakcyjnego materia?u, co w sposb zdecydowany rozszerza dodatkowo mo?liwo?ci jego zastosowania. Korek mo?e te? "uratowa?" mieszkanie, w ktrym stwierdzono emisj? szkodliwych substancji - mo?e j? zatrzyma?.
Read more...
 
Czym przyklei? styropianowe p?yty, kasetony, listwy
Pisali?my ju? o kasetonach styropianowych, dzi? o tym, czym je przyklei?. Klejw jest kilka i jest w czym wybiera?. Wszystkie zaprawy s? ?atwe w przygotowaniu (wystarczy wymiesza? je z wod? w proporcjach podanych na opakowaniu). O tym, ?e pod?o?e, do ktrego chcemy przyklei? elementy styropianowe, powinno by? czyste, wolne od brudu, kurzu, t?uszczu i resztek starych pow?ok malarskich, przypominamy z czystego obowi?zku. Nale?y te? zwraca? uwag?, czy dana zaprawa jest do stosowania zewn?trz czy wewn?trz pomieszczenia.
Read more...
 
Baranek przykryje
Je?li mamy nierwne ?ciany, mo?emy na nie na?o?y? farb? strukturaln?, czyli potocznie zwanego baranka. Wa?ne jest tylko, by pod?o?e by?o czyste, odt?uszczone, odkurzone i stabilne. Wzr, jaki mo?emy otrzyma? przy zastosowaniu farby strukturalnej, zale?y tylko i wy??cznie od nas i narz?dzia, jakiego u?yjemy. Drobne i delikatne wzory uzyskamy nanosz?c cienk? warstw? farby wa?kiem z g?bki lub sztucznego futra. Grubsze faktury powstan?, je?li na?o?ymy farb? plastikow? pac?, a nast?pnie b?dziemy j? kszta?towa? specjalnym wa?kiem lub p?dzlem. Mo?liwo?ci jest wiele, warto sprbowa?.
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2